Rentegruppe 3

Fra markedsafkast til bonusrente

Du har en pension med gennemsnitsrente, som er en pensionsopsparing, der sikrer dig en stabil forrentning – det vil vi gerne fortælle dig mere om her.

Du har måske læst om, hvad pensionsselskaberne opnår i afkast af de aktier, obligationer, ejendomme og andet, som kundernes penge investeres i. I gode år kan pensionsselskaberne opnå høje afkast, men i dårlige år kan investeringerne give tab. På en pensionsordning som din, hvor ydelsen er garanteret, er der ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem årets resultat af investeringerne, markedsafkastet, og den rente, bonusrenten, som din pensionsopsparing bliver forrentet med.

Markedsafkast kan være både positive og negative

Markedsafkastet i din rentegruppe er det resultat, vi opnår, når vi investerer opsparingen for dig og resten af kunderne i rentegruppe 3 i aktier, obligationer, ejendomme m.m. At afkastet kan variere meget - endda svinge fra positivt til negativt - kender du måske til, hvis du fx har valgt selv at investere i aktier eller ejendomme.

Din pensionsopsparing

På en pension med gennemsnitsrente er der tilknyttet ydelsesgaranti. Det betyder, at du er sikret en given udbetaling ved pensionering. Når vi beregner din udbetaling, forudsætter vi én rente. Renten er på mellem 0,5 og 1,5 %, når du tilhører rentegruppe 3.

Din opsparing bliver forrentet med en bonusrente, som vi i 2024 har fastsat til 2,50 % før pensionafkastskat (PAL). Sker der ændringer på kapitalmarkedet i løbet af 2024, kan det påvirke den bonusrente, der er tilknyttet din pensionsopsparing. Bonusrenten kan være højere end den rente, som er anvendt ved beregning af din garanterede ydelse, og kan derfor resultere i en højere pensionsudbetaling, end det du er garanteret.

Du er sikret mod pludselige udsving

Vi fastsætter bonusrenten på baggrund af tidligere års markedsafkast, og den vil være mere stabil end markedsafkastet. Den stabile rente til vores kunder med en pension med gennemsnitsrente bliver sikret ved, at vi i gode år med høje markedsafkast indsætter penge på den fælles opsparing for rentegruppe 3. Denne fælles opsparing kaldes for det kollektive bonuspotentiale og tilhører alle kunderne i rentegruppe 3. I år, hvor der er tale om et lavt eller negativt markedsafkast af pensionskundernes penge, kan vi anvende denne ”opsparing” til at give dig en højere bonusrente, end markedsafkastet ellers ville give mulighed for. De gode år sikrer derfor, at du i år med lave afkast alligevel kan opnå en god rente på din pensionsopsparing.

Med en bonusrente er du beskyttet mod forbigående og pludselige udsving på det finansielle marked. Du vil fx ikke direkte blive berørt af et uventet stort kursfald. Der sker altså både en udjævning af afkastet over årene, men også mellem kunderne i rentegruppe 3, bl.a. fordi nogle går på pension eller ophæver deres pensionsopsparing. Kunder i rentegruppe 3 er således solidariske med hinanden.

Det kollektive bonuspotentiale ­- din rentegruppes fælles opsparing

Det kollektive bonuspotentiale viser et øjebliksbillede af, hvor meget Topdanmark teoretisk kunne forhøje opsparinger i din rentegruppe, hvis hele det kollektive bonuspotentiale blev fordelt en gang for alle. Størrelsen af det kollektive bonuspotentiale har betydning for, hvor risikofyldt Nordea Pension kan investere. En risikovillig investeringsstrategi giver mulighed for et højere afkast til vores kunder.

Markedsafkast og bonusrente

Her kan du se udsvingene i markedsafkast og bonusrente. Graferne viser, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem årets afkast og den rente, du får som kunde. Bonusrenten kan et år være højere end afkastet – og omvendt. Du kan også se, at bonusrenten er mere stabil end markedsafkastet.

 

Markedsafkast til bonusrenten – rentegruppe 3 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Årets afkast af kundernes investeringer (før skat og investeringsomkostninger) -0,7% 7,8% 1,3% 5,7% -4,6% 5,6%
2 Investeringsomkostninger -0,5% -0,6% -0,5% -0,6% -0,6% -0,5%
3 Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser 0,4% -1,8% -1,2% 2,5% 2,6% 1,0%
4 Pensionsafkastskat 0,8% -0,9% 0,1% -0,6% 1,2% -0,5%
5 Risikoforrentning (inkl. evt. overførsel fra tidligere år) -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,8%
6 Overført til/fra kollektivt bonuspotentiale 4,3% -2,0% 2,4% -6,2% 4,4% -4,2%
7 Forskel i nævner 0,0% 0,6% 0,0% 1,3% -0,4% 1,0%
8 Overført til/fra individuelle bonuspotentialer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9 Øvrige reguleringer ex. forskel i nævner -0,5% -0,3% -0,4% -1,3% 0,3% -0,7%
10 Bonusrente (før PAL) 3,0% 1,9% 1,0% 0,0% 2,0% 1,0%

 

Forklaringsnøgle:

  1. Årets afkast af kundernes investeringer opnået på de finansielle markeder (aktier, obligationer, ejendomme osv.) Afkastet er før skat og før investeringsomkostninger.
  2. Investeringsomkostninger er de omkostninger, der er forbundet med at forvalte kundernes investeringer.
  3. Topdanmark skal sætte penge til side til at opfylde de ydelsesgarantier, som vi har givet til vores kunder. Hvor mange penge, det er nødvendigt at have sat til side, afhænger af flere ting – blandt andet hvordan renten svinger op og ned og kundernes forventede levealder. Reguleringen af de ekstra hensættelser kan være positiv eller negativ, hvilket betyder, at reguleringen enten kan frigive eller binde penge.
  4. Årets pensionsafkastskat som Topdanmark skal afregne til staten.
  5. Risikoforrentningen viser den betaling, som bliver tildelt egenkapitalen for at skabe sikkerhed for, at vores kunder kan få de pensioner, vi har lovet.
  6. Det kollektive bonuspotentiale bruges til at udjævne den rente, vores kunder får på deres pensionsordninger. Når vi opnår et højt afkast på de finansielle markeder, har vi råd til at lægge penge til side. Når vi har et lavt afkast, er det nødvendigt at tære på pengene fra de tidligere år.
  7. Forskellen opstår som følge af at bonusrenten er opgjort i procent af kundernes depoter, mens årets investeringsafkast er opgjort i procent af de samlede hensættelser.
  8. Når det kollektive bonuspotentiale er opbrugt, anvendes det individuelle bonuspotentiale til at udligne yderligere underskud.
  9. Øvrige reguleringer som påvirker afkastberegningen.
  10. Bonusrenten er den rente, som vores kunders pensionsopsparing forrentes med før pensionsafkastskat.

Min Nordea Pension

I Min Nordea Pension kan du følge med i dit pensionsafkast, omlægge investeringer, få overblik over dine forsikringer, anmelde skader, se status på skader – og meget andet.
 

Log ind med MitID