Kommentar til påbud om opgørelse af hensættelser til solvens

Topdanmark Livsforsikring A/S har i lighed med en række andre livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (herefter benævnt ’livsforsikringsselskaber’) modtaget et påbud fra Finanstilsynet om opgørelse af hensættelser i henhold til Solvens II-direktivet.

Solvens II er lovgivning fra EU, der blandt andet stiller krav til selskabernes kapitalstyrke til at håndtere fremtidige risici og forpligtigelser over for kunderne. Hensættelser er et udtryk for de forpligtelser, som livsforsikringsselskaberne har påtaget sig overfor kunderne i henhold til indgåede aftaler om pension og forsikringsdækninger. 

Påbuddet betyder at, Topdanmark og andre livsforsikringsselskaber skal ændre metoden til beregning og opgørelse af værdiansættelsen af forsikringshensættelserne til brug for solvensopgørelser. Topdanmark afsætter allerede i dag tilstrækkelige midler, men fremover skal beregningen foretages på en anden måde, end det der indtil nu har været en anerkendt metode.  

Da det er Finanstilsynets vurdering, at de ændringer i opgørelsesprincipperne, som livsforsikringsselskaberne skal foretage, tager flere år at implementere, har selskaberne - herunder Topdanmark - fået frem til udgangen af 2022 til at efterleve påbuddet. 

Topdanmark forventer at kunne efterleve påbuddet til tiden. 


Historik

Påbuddet kommer i forlængelse af ikrafttrædelsen af Solvens II i EU-regi d. 1. januar 2016. Frem til 2017 var det Finanstilsynets opfattelse, at de danske regnskabsregler levede op til de nye krav til beregning af hensættelser i forbindelse med Solvens II. 

I 2017 ændrede Finanstilsynet værdiansættelsesbekendtgørelsen. Det betød en ændring af de metoder, som selskaberne anvender til at opgøre hensættelser til beregning af solvenskrav. 

Finanstilsynet udarbejdede efter længere dialog med branchen en ny vejledning til livs-forsikringsselskaberne om værdiansættelse af forsikringsforpligtigelser i overensstemmelse med Solvens II. Denne blev offentliggjort i februar 2019. 

I december 2018 bad Finanstilsynet en række livsforsikringsselskaber – herunder Topdanmark - om at redegøre for, hvilke metoder de bruger til at beregne hensættelserne og hvorvidt disse er i overensstemmelse med de nye regler i værdiansættelsesbekendtgørelsen under Solvens II. 

På baggrund af besvarelser fra Topdanmark og andre livsforsikringsselskaber har Finanstilsynet nu fastlagt en tidsramme for implementering af det nye regelsæt frem mod år 2022.  

Ændringerne forventes ikke at få en betydelig nettoeffekt på hensættelserne og dermed solvenskapitalkravet.