Særlige undersøgelser

I Nordea Pension har vi tillid til vores kunder. Vi tør også godt hævde, at kunderne kan have tillid til Nordea Pension og den måde vores medarbejdere behandler kundernes henvendelser.

Målsætning for skadebehandlingen

Vores mål er, at vores kunder oplever, at de bliver godt hjulpet, og at deres henvendelser behandles professionelt og ensartet, så de hurtigt, effektivt og serviceorienteret modtager hjælp  i henhold til forsikringens dækningsvilkår.

Særlige undersøgelser

Vi har som forsikringsselskab pligt til at sikre, at vores kunders anmodninger om hjælp/forsikringsudbetalinger er berettigede, da uberettigede udbetalinger, på baggrund af reel forsikringssvindel, går ud over alle øvrige kunder.

I sager hvor en skadebehandler vurderer, at der er oplysninger, der er usædvanlige, modstridende, uklare eller på anden måde ikke rigtigt stemmer, sendes sagen til SIU, som er en lille afdeling i selskabet bestående af tidligere politifolk. Medarbejderne i afdelingen er fastansatte og på fast løn, hvori der ikke lægges vægt på hverken antal eller udfald af de sager der gennemgås.

SIU foretager også selvstændigt en regelmæssig screening af verserende eller nye anmeldte skadesager med henblik på afdækning af potentiel svindel. Screeningen foregår som en stikprøvekontrol blandt selskabets skadesager.

I de tilfælde SIU påbegynder en sådan særlig undersøgelse af en skadesag, er det ikke usædvanligt, at kunden bliver bedt om fx at svare på yderligere spørgsmål. Ligeledes vil en særlig undersøgelse i nogle tilfælde også indbefatte, at der indsamles oplysninger på internettet.

Særlige undersøgelser foregår professionelt og følger både lovgivningen på området, herunder bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskabet (BEK nr. 1377 af 22/06/2021), kodeks for særlige undersøgelse af forsikringssager – 2023, forretningsgang og arbejdsgang samt straffeloven, persondatabeskyttelsesreglerne mv.

Ofte giver de nye oplysninger, der indsamles ved den særlige undersøgelse en god forklaring på det, som umiddelbart var usædvanligt, modstridende eller uklart. I de tilfælde afsluttes undersøgelsen og kunden får naturligvis hjælp i henhold til forsikringens dækningsvilkår.

I få sager giver vores undersøgelser os en berettiget grund til at tro, at der fx bevidst kan være afgivet urigtige oplysninger. I sådanne sager forelægger vi det indsamlede materiale for kunden sammen med en foreløbig vurdering af sagen. På baggrund af kundens eventuelle bemærkninger til den foreløbige vurdering foretages en endelig vurdering på baggrund af alle sagens oplysninger.

Personobservation

Vi anvender kun i yderst sjældne tilfælde personobservation for at få be- eller afkræftet en mistanke, der allerede er til stede.

En beslutning om personobservation sker efter grundige overvejelser, og kun i sager der ikke kan vurderes på det foreliggende grundlag. Det vil også være med afsæt i en velbegrundet og dokumenteret mistanke om, at en kunde har afgivet urigtige oplysninger eller har fortiet oplysninger, der har afgørende betydning for vurderingen af udbetaling af forsikringsydelser.

En beslutning om at iværksætte personobservation træffes af et medlem af selskabets direktion, hvor vurderingen sker på baggrund af en detaljeret skriftlig juridisk indstilling. Selve observationen vil altid foregå i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne gældende regulering. Uanset udfald af observationen vil kunden altid få forelagt alt det indsamlede materiale, sammen med vores foreløbige vurdering af sagen.

På baggrund af kundens eventuelle bemærkninger til den foreløbige vurdering foretages en endelig vurdering slutteligt ud fra alle sagens oplysninger.

Politianmeldelse

I særligt grove tilfælde kan vi beslutte at overdrage sager til politiet. Det er derfra politiets afgørelse, om der skal rejses sigtelse for overtrædelse af straffeloven.

Politiets og domstolenes stillingtagen til sagen vil som udgangspunkt ikke ændre vores beslutning om ikke at yde dækning.

Vurderingen fra vores side er bestemt af forsikringsbetingelser, vilkår og gældende praksis. Det bestemmes ikke ud fra, om der har været et forsøg på uberettiget at tilegne sig en udbetaling/dækning, som også dømmes til at have været i strid med straffeloven.

Læs mere om forsikringssvindel hos Forsikring og Pension her.